Schrijversvakschool

Klachtenregeling

De Schrijversvakschool kent een open en informele manier van werken, waardoor klachten en kritiek doorgaans in rechtstreeks onderling overleg tussen de direct betrokkenen (student/cursist enerzijds, docent of coördinator anderzijds) worden behandeld en opgelost.

Indien dit niet leidt tot een oplossing, voorziet de Schrijversvakschool, hierna te noemen de school, in een algemene procedure voor klachten. Klachten over zaken die de schrijfopleiding/schrijfcursussen betreffen, kunnen studenten/cursisten zowel individueel als in groepsverband voorleggen.
Er zijn ook twee vertrouwenspersonen aangewezen tot wie men zich desgewenst kan wenden, bijvoorbeeld bij klachten van persoonlijke aard.

Algemene klachtenprocedure

1

De student/cursist legt de klacht voor aan de directeur van de school. Het bestuur van de school is geen aanspreekpunt voor de behandeling van klachten.

Alleen schriftelijke klachten worden in behandeling genomen. Een klacht per e-mail wordt ook beschouwd als een schriftelijke klacht.

Klachten van cursisten dienen binnen vier weken na de laatste cursusdatum naar het postadres of het e-mailadres van de school te worden verstuurd, dan wel aan de coördinator of aan de directeur te worden overhandigd.

Klachten van studenten dienen binnen vier weken na de laatste lesdag van het studiejaar waarin de situatie waarop de klacht betrekking heeft zich voordeed, naar het postadres of het e-mailadres van de school worden verstuurd dan wel aan de coördinator of aan de directeur te worden overhandigd.

Cursisten/studenten die een klacht hebben ingediend ontvangen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één werkweek (met inachtneming van de schoolvakanties) na ontvangst van de klacht, een schriftelijke bevestiging dat de klacht in goede orde is ontvangen.

De directeur geeft binnen een termijn van vier werkweken (met inachtneming van de schoolvakanties) een schriftelijke reactie op de klacht. Mocht het niet mogelijk blijken binnen deze termijn op de klacht te reageren, dan wordt de cursist/student daarvan binnen de genoemde termijn van vier weken schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte gesteld, waarbij tevens wordt aangegeven wanneer de cursist/student een inhoudelijke reactie op de klacht kan verwachten.

2

Wij doen er alles aan om klachten naar tevredenheid af te handelen. Als je het niet eens bent met de afwikkeling kun je je na het doorlopen van het eerste deel van de klachtenprocedure wenden tot de Geschillencommissie Consumentenzaken waar de Schrijversvakschool middels lidmaatschap van het NTRO aan verbonden is.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden geadministreerd en bewaard voor de periode van een jaar.

 Vertrouwenspersonen

Sommige klachten of problemen zijn persoonlijk van aard, bijvoorbeeld indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag zoals discriminatie of (seksuele) intimidatie. Hiervoor heeft de school een gedragscode sociale veiligheid opgesteld.
In dergelijke gevallen kun je gebruikmaken van bovenstaande procedure, maar kun je je desgewenst ook wenden tot onze externe vertrouwenspersoon, Jenny Booms. Zij is bereikbaar via onderstaand contactformulier.

Contactformulier Jenny Booms

Vul een geldig e-mailadres in!
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42