Schrijversvakschool


Studiegids - Verlengen, spreiden en tarieven


Verlengen, spreiden en tarieven

Derdejaars die geen schrijftraining of eindredactie volgen kunnen geen aanspraak maken op korting. Wel mag je zonder bijkomende kosten in plaats van zo'n bijvak een vak volgen in het tweede jaar. Voorwaarde is wel dat je bij de overgangsvergadering aan het eind van het eerste jaar een positief advies hebt gekregen voor het te volgen vak. Houd er wel rekening mee dat dit de studielast aanzienlijk verzwaart. Ook bij het tweedejaars vak wordt er dan evenveel inzet van je verwacht als van de andere studenten in de groep.

Wanneer je als vierdejaars een extra vak wilt volgen in het tweede of derde jaar is dat doorgaans mogelijk, mits je in het verleden voor het te volgen vak een positief advies hebt gekregen bij de overgangsbeoordeling aan het eind van het eerste dan wel tweede jaar. Je betaalt in dat geval wel bij voor deze extra lessen. Per vak per semester betaal je 20% van het jaarlijkse lesgeld. Vierdejaars kunnen slechts gedurende één studiejaar gebruik maken van deze gereduceerde tarieven. 

Verlengen

Studenten die conform een besluit van de docentenvergadering het tweede of derde jaar moeten verlengen voor een bepaald vak, hebben de mogelijkheid alleen dat vak te volgen en geen andere vakken of bijvakken. Het tarief voor het volgen van slechts één vak bedraagt per semester 30% van het lesgeld. Studenten die toch een tweede vak willen volgen betalen 50% per semester.

Spreiden en onderbreken

Voor het tweede jaar bestaat de mogelijkheid de studielast te spreiden door slechts één vak per week te volgen gedurende twee studiejaren. De volgorde van de vakken voor deze vier semesters is dan in principe: 1. vak A; 2. Schrijftraining; 3. vak B; 4. Keuze tussen vak A of B met eindbeoordeling. Een andere indeling is alleen mogelijk in overleg met de decaan. Het tarief voor het volgen van één vak bedraagt per semester 30% van het lesgeld (60% per studiejaar).
Studenten kunnen alleen voor bevordering naar het derde jaar in aanmerking komen indien zij per saldo evenveel lessen hebben gevolgd als studenten die een regulier tweede jaar volgen (twee vakken gedurende twee semesters).
De studie kan ook voor één of meerdere semesters worden onderbroken, waarna de studie zowel aan het begin van het najaarssemester (september) als aan het begin van het voorjaarssemester (januari) kan worden vervolgd. Dit geldt ook voor het derde jaar, dat ook is onderverdeeld in twee semesters.
Er kan alleen werk voor bevordering naar een hoger jaar worden ingeleverd voor een vak dat ten minste twee semesters is gevolgd.
Aangezien het eerste jaar niet is onderverdeeld in semesters, kan het alleen als één volledig jaar worden gevolgd, zonder mogelijkheden tot spreiding of onderbreking.

Restitutie

Studenten die uit eigen beweging voortijdig stoppen met de opleiding of besluiten niet alle lessen te volgen waarvoor zij zich hebben ingeschreven, hebben wat betreft het lesgeld geen recht op restitutie voor het lopende studiejaar (jaar 1) of semester (jaar 2 en 3). Ook indien er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de student. Wel kunnen tweede- en derdejaarsstudenten die zich voor een heel studiejaar hebben ingeschreven tot 1 december hun deelname aan het tweede semester annuleren, met recht op restitutie van 50% van het lesgeld.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42