Schrijversvakschool

Studiegids derde jaar

Derde jaar

Je begint in het derde jaar in feite je eigen schrijfpraktijk. Dit vereist meer werkuren dan in de eerste twee studiejaren. Je wordt geacht die tijd vrij te maken, ook om het vakgebied intensief te verkennen.

Net als het tweede jaar is ook het derde jaar opgebouwd uit twee semesters per studiejaar. Voor ieder semester moet je je opnieuw inschrijven. De uiterste inschrijfdata zijn 1 december 2021 (voorjaarssemester) en 24 juni 2022 (najaarssemester). Lever je werk in ter bevordering naar het vierde jaar dan doe je dat op 18 december 2021.

Je volgt in het derde jaar lessen in één van de vier genres: je hoofdvak. Je volgt verplicht je hoofdvak, en ook het bijwonen van de leeslabs (minimaal vier keer) en de lessen voordracht zijn verplicht voor studenten proza, essay en poëzie. 

Net als in het tweede jaar heb je in het eerste en het tweede semester les van verschillende docenten. Naast het hoofdvak kun je kiezen voor het bijvak schrijftraining (najaarssemester, 13 lessen) en/of een blok eindredactie (voorjaarssemester, 8 lessen). Je wordt bij schrijftraining je eigen schrijftrainer, bij eindredactie je eigen redacteur. De bijvakken zijn in principe niet verplicht, dus je kunt ze allebei volgen, of een van de twee, of geen van beide. Wel kan de docentenvergadering een bindend advies geven een van deze vakken toch te verplichten. De lessen eindredactie zijn alleen bedoeld voor studenten proza of essay.

Derdejaars mogen ook facultatief een tweede vak volgen in het tweede jaar (zie ook extra vakken en kosten). Het is echter niet mogelijk om twee hoofdvakken tegelijk te volgen, ook niet tegen bijbetaling. De lesdata voor derdejaars zijn in principe dezelfde als die voor het tweede jaar (zie het rooster tweede en derde jaar (pdf)). Na de inleverdatum zaterdag 28 mei 2022 zijn er geen lessen meer.

Voor professionele prozaschrijvers en dichters is een goede voordracht uit eigen werk van groot belang. Dit studiejaar zijn er workshops voordracht op de dinsdagen en donderdagen 2, 4, 16 en 18 november 2021 van 19:00 tot 22:00 uur.

Om de student verder voor te bereiden op de toekomstige beroepspraktijk, is er voor alle derdejaarsstudenten op zaterdag 14 mei 2022 om 14:00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de literaire beroepspraktijk, waaronder de diverse wegen tot publicatie en de zakelijke kanten van het schrijverschap (auteursrecht, contracten, acquisitie, fondsen en belangenorganisaties). Op zaterdag 28 mei 2021 om 14:00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst over de gang van zaken in het vierde jaar.

Beoordeling

Op 10 en 11 januari 2022 zijn er tussentijdse docentenvergaderingen waarin de studievoortgang wordt besproken. De vakdocent doet de student hiervan mondeling verslag.

Aan het einde van het schooljaar lever je het eindwerk in, in drievoud geprint of gekopieerd, met op iedere bladzijde je naam, paginanummer en de titel van het werk.

Zaterdag 28 mei 2022 is de inleverdatum. Van 13:00 tot 17:00 uur (aansluitend borrel) is er gelegenheid om het werk op school af te geven, maar op een eerdere lesdag afgeven kan natuurlijk ook. Wil je het per post opsturen, stuur het dan ruim op tijd naar onze postbus (dus niet naar de Herengracht).

Het werk wordt in principe gelezen door de hoofdvakdocent en twee andere vakdocenten. Op 15, 16, 17 en 18 juni 2022 vinden de beoordelingsvergaderingen plaats. De docenten geven dan gezamenlijk een bindend advies, dat in een eindgesprek tussen student en hoofdvakdocent wordt overgebracht. Je ontvangt de schriftelijke beoordelingen per e-mail. Een student die in zijn ontwikkeling stagneert, kan aan het eind van het derde studiejaar het bindende advies krijgen om het jaar te verlengen, of te stoppen.

Rooster derde jaar
Data derde jaar
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42